Bencampwyr Cartrefi Hapus, Iach 🏡 Happy, Healthy Home Champions (online)

Bencampwyr Cartrefi Hapus, Iach 🏡 Happy, Healthy Home Champions (online)

£0.00

Become a champion with this short training course from Warm Wales

Description

🌟 Exciting Opportunity Alert! 🌟

Thanks to funding from the UK Government through the UK Shared Prosperity Fund, our Denbighshire-focused initiative is gearing up to make a real difference in our community! 💡

We’re on the lookout for local folk to become ‘Happy, Healthy Home Champions’. Could it be you?

Our champions will be the heartbeat of our community, working alongside Outside Lives and Warm Wales to enhance energy efficiency, combat fuel poverty, and bring our community together!

Becoming a champion is simple. With just a 1-hour ‘training’ session offered by Warm Wales, you’ll be equipped with the knowledge and skills to support your neighbours and friends on their journey to a happier, healthier home. 🏡

And here’s the cherry on top – as a champion, you’ll receive an extra special thank you! From gorgeous badges to hot-off-the-press certificates, and even more surprises in store, your contributions will be celebrated and appreciated. 🎉

This is an opportunity for people of all ages to contribute positively to our community. Whether you’re young or young at heart, your involvement can make a real difference!

Interested in joining our team of champions? Fill out this short form, and we’ll be in touch to tell you more. Let’s work together to create happier, healthier homes for all! 💚

#HappyHealthyHomes #CommunityChampions #WarmWales #DenbighshireInitiative #CommunityEmpowerment

——————————————————————————-

🌟 Hysbysiad am Gyfle Cyffrous! 🌟

Diolch i nawdd oddi wrth Lywodraeth y DU trwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, mae ein menter sy’n canolbwyntio ar Sir Ddinbych yn paratoi’n gyflym i wneud gwahaniaeth go iawn i’n cymuned! 💡

Rydym yn chwilio am bobl leol i ddod yn ‘Bencampwyr Cartrefi Hapus, Iach’. Allech chi fod yn hyn?

Ein pencampwyr fydd curiad calon ein cymuned, gan weithio ochr yn ochr ag Outside Lives a Chymru Gynnes i wella effeithiolrwydd ynni, mynd i’r afael â thlodi tanwydd a dod â’n cymuned ynghyd!

Mae dod yn bencampwr yn syml. Gyda sesiwn ‘hyfforddi’ 1 awr yn unig a gynigir gan Gymru Gynnes, fe fyddwch wedi’ch arfogi gyda’r wybodaeth a’r sgiliau i gefnogi eich cymdogion a’ch ffrindiau ar eu taith tuag at gartref hapusach, iachach. 🏡

Ac yn goron ar y cyfan – fel pencampwr, fe fyddwch yn derbyn rhoddion arbennig ychwanegol fel diolch! O fathodynnau hyfryd i dystysgrifau di-oed sy’n chwilboeth o’r wasg, a hyd yn oed mwy o sypreisys ar y gweill, bydd eich cyfraniad yn cael ei ddathlu a’i werthfawrogi. 🎉

Dyma gyfle i bobl o bob oedran i gyfrannu’n bositif tuag at ein cymuned. Boed os ydych yn ifanc neu’n galon ifanc, gall eich cyfraniad wneud gwahaniaeth gwirioneddol!

Diddordeb mewn ymuno â’n tîm o bencampwyr? Llenwch y ffurflen fer hon, ac fe fyddwn mewn cysylltiad i ddweud mwy wrthych chi. Gadewch i ni weithio gyda’n gilydd i greu cartrefi hapusach, iachach i bawb! 💚

#CartrefiHapusIach#PencampwyrCymunedol#CymruGynnes#MenterSirDdinbych

#GrymusoCymunedol

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bencampwyr Cartrefi Hapus, Iach 🏡 Happy, Healthy Home Champions (online)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Event Details

ZOOM CALL

Date: May 21, 2024

Start time: 17:00

End time: 18:00